daloy ng diagram upang maipakita kung paano ginawang limong