pandurog sa isang daan at animnapung libo isang daang