mabibigat na kagamitan na tungkulin sa kapakanan sa gaza